Sứ Đông Hải - Xây chất lượng, dựng niềm tin

Sứ đỡ đường dây

(New) SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: LINE PORT 35 - CHIỀU DÀI 965mm
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 15 KV
KH: SĐD15
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH:SĐD24 - 550
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: SĐD35
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH: SĐD24 - 460
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH: PTĐHNO - 24.03
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH: PTĐHNO - 24.02
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH: SĐD24
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24 KV
KH: LINE PORT 24
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: LINE PORT 35
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: SĐD35 - 875
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: SĐD45
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35 KV
KH: LINE PORT 35

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG - SPECIFIC TECHNICAL PARMERTER

SĐD15 SĐD24 - 550 SĐD35 SĐD24 - 460 PTĐHNO - 24.03 PTĐHNO - 24.02 SĐD24 LINE PORT 24 LINE PORT 35 SĐD35 - 875 SĐD45 LINE PORT 35 (New) LINE PORT 35 - Chiều dài 965mm

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 7998-1 : 2009; IEC 60383-1 : 1993

Điện áp làm việc cực đại

kV
15
24
35
24
24
24
24
22
35
35
35
35
38.5
Điện áp duy trì ở trạng thái khô, 50Hz (1›)
kV
65
75
110
75
75
75
24
24
38.5
38.5
38.5
38.5
125
Điện áp duy trì ở trạng thái ướt, 50Hz (1›)
kV
45
55
85
55
55
55
75
85
110
110
110
110
85
Điện áp chịu xung sét (1,2/50µs)
kV
120
125
190
125
125
125
125
180
190
85
85
85
190
Điện áp xuyên thủng, 50Hz
kV
140
160
200
160
160
160
160
200
200
190
190
190
200
Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
mm
300
550
720
460
460
460
600
600
875
875
875
875
965
Lực uốn phá hủy
KN
> 12,7
> 13
> 16
> 13
> 13
> 13
> 13
> 13
> 16
> 16
> 16
> 16
> 16
Men của sản phẩm
Nâu - Trắng
Nâu - Trắng
Nâu
Nâu - Trắng
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu

Công ty cổ phần Sứ Đông Hải

Xây chất lượng, dựng niềm tin

Copyright © sudonhai 2021 | All Rights Reserved